Általános Szerződési Feltételek

StudyOnline egy olyan online oktatási felület, amely online felületet biztosít az érdeklődő Felhasználók számára, hogy online vegyék igénybe az általuk megvásárolt szolgáltatást. A StudyOnline kapcsolatot teremt Oktatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse és lehetővé tegye az oktatást.

StudyOnline által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a StudyOnline által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („StudyOnline által szolgáltatott tartalom”), a StudyOnline Kft. tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a StudyOnline szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a StudyOnline szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a StudyOnline Kft. (; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.StudyOnline.hu alatt elérhető StudyOnline (a továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a StudyOnline Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

StudyOnline Kft., mint a StudyOnline üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a StudyOnline erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

REGISZTRÁCIÓ:

StudyOnline szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó választja meg, hogy meglévő Microsoft felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál.

StudyOnline rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel e
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A StudyOnline a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. Az Oktató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a StudyOnline Kft. studyonline.hu@gmail.com e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG:

Az oldal szolgáltatói és közvetítői felület, mind az Oktatók, mind a Felhasználók számára. A StudyOnline foglalkoztat, illetőleg alkalmaz Oktatókat, vagy szerződéses viszonyban áll az Oktatókkal. A StudyOnline nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely az Oktatók és a Felhasználók között jön létre. A StudyOnline nem felelős továbbá az Oktatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, azonban a Felhasználók élhetnek kártalanítási igényükkel nem megfelelő Szolgáltatás esetén. A nevezett nem megfelelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszát, a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele után maximum 14 nappal teheti meg a StudyOnline studyonline.hu@gmail.com e-mail címén keresztül, mely után a Szolgáltató köteles kivizsgálni az esetet és amennyiben a kártalanítási igény jogos, úgy a Felhasználót megfelelő mértékű kártalanítás illeti meg, melynek értéke nem haladhatja meg az igénybe vett Szolgáltatás értékét.

StudyOnline nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmilyen a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal. Ez alól kivételt képeznek a StudyOnline által kiadott online ismertető és segédanyagok, melyek tartalmáért és minőségéért a Szolgáltató felelősséget vállal.

Minden Oktató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat érő károkért.

Minden Felhasználó és Oktató a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, a StudyOnline semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és az Oktatók magatartásáért.

Az StudyOnline online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A StudyOnline ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá a StudyOnline nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón és/vagy Oktatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

StudyOnline kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

KÁRTALANÍTÁS

Amennyiben harmadik személy a StudyOnline-val szemben az Oktató, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, az Oktató köteles ezen igényre, követelésre vonatkozóan a StudyOnline-t kártalanítani.

ADATKEZELÉS

StudyOnline az Oktatók és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

StudyOnline szavatol azért, hogy az Oktatók és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Az Oktató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Oktatók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat a StudyOnline nyilvántartsa a regisztrált Oktatók és Felhasználók nyilvántartásának vezetése illetve kapcsolattartás céljából,
  • adataikat a StudyOnline saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a StudyOnline szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Oktatók és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,
  • StudyOnline a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára
  • StudyOnline részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a StudyOnline szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

INFRASTRUKTÚRA

StudyOnline, hogy szolgáltatásait az Oktatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a Szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A StudyOnline, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A StudyOnline a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett a StudyOnline egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: studyonline.hu@gmail.com. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat a StudyOnline rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

Az Oktató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak legyenek a szolgáltatás igénybevétele alatt.

StudyOnline nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, internetszolgáltatás szünetelése vagy akadozása.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben az Oktató vagy a Felhasználó törli magát a StudyOnline regisztrált Oktatói, illetve Felhasználói közül, valamint, ha az Oktató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. Az Oktató, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni a StudyOnline minden olyan költségét, kárát, amely az Oktató, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról. Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: studyonline.hu@gmail.com

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a StudyOnline szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Szombathelyi Járásbíróság illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

FELHASZNÁLÓKRA (HALLGATÓKRA) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a képzésekhez, órákhoz illetve feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a StudyOnline felületén megtekinthet.

Felelősség:

A Felhasználó a StudyOnline felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a StudyOnline felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget a StudyOnline nem vállal.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, az oktatási anyag, képzés, kurzus vagy magánóra ellenértékét a StudyOnline online felületén bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag, képzés, kurzus vagy magánóra megtekintésére, ha annak ellenértéke a StudyOnline számláján jóváírásra került. A befizetésről a StudyOnline számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért:

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog:

StudyOnline felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

Értesülj azonnal új kurzusainkról!

Iratkozz fel hírlevelünkre, így mindig azonnal értesülsz új kurzusainkról!